Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2012

VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013 Stiahnuté: 570x | 04.03.2018

VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013 Stiahnuté: 552x | 04.03.2018

VZN daň za psa od 01.01.2013 Stiahnuté: 565x | 04.03.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad Stiahnuté: 553x | 04.03.2018

2011

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2011 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 545x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.12/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 562x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 517x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 534x | 04.03.2018

2010

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1 /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 579x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 507x | 04.03.2018

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty Stiahnuté: 506x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 525x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 508x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa Stiahnuté: 503x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 9/2009 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 592x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 496x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 630x | 04.03.2018

2008

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2008 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 512x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2008 o držaní psov Stiahnuté: 591x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 579x | 04.03.2018

Stránka