Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2015

VZN č. 6/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 400x | 04.03.2018

VZN č. 7/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 378x | 04.03.2018

VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 439x | 04.03.2018

VZN č. 9/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 5 Stiahnuté: 401x | 04.03.2018

2014

VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 491x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 355x | 04.03.2018

Zoznam VZN v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014 Stiahnuté: 369x | 04.03.2018

2013

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2013 o podmienkach držania psov na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 384x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 364x | 04.03.2018

VZN obce č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 327x | 04.03.2018

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 1,442x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 647x | 04.03.2018

2012

VZN č. 2/2012 obce Dvory nad Žitavou o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 915x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/ 2012 o trhovom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 643x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.3 - záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania Stiahnuté: 640x | 04.03.2018

VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013 Stiahnuté: 643x | 04.03.2018

VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013 Stiahnuté: 622x | 04.03.2018

VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013 Stiahnuté: 604x | 04.03.2018

VZN daň za psa od 01.01.2013 Stiahnuté: 623x | 04.03.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad Stiahnuté: 621x | 04.03.2018

Stránka