Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

2023

Návrh VZN č _ 2023 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 10x | 04.04.2023

VZN-2023 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva-NÁVRH Stiahnuté: 19x | 02.02.2023

2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 16x | 30.11.2022

Návrh VZN č. /2022 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 14x | 30.11.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 27x | 15.06.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 32x | 15.06.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o spádových materských školách Stiahnuté: 42x | 07.03.2022

2021

Návrh-VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 63x | 01.12.2021

NÁVRH VZN č.3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 72x | 30.11.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dvory nad Žitavou č. ..... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 85x | 01.12.2021

Dodatok č. 1 k VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 67x | 30.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ...../2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 62x | 01.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ... /2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 62x | 01.12.2021

Návrh VZN obce č. /2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 66x | 14.09.2021

Návrh VZN obce č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a v ŠJ ZŠ a MŠ Stiahnuté: 76x | 25.06.2021

Návrh VZN č. /2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 84x | 08.06.2021

2020

Návrh VZN č. /2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 192x | 27.11.2020

NÁVRH VZN obce č. / 2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Stiahnuté: 115x | 27.11.2020

Návrh VZN obce č. ..../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 201x | 30.11.2020

2019

Návrh VZN č. /2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 294x | 29.11.2019

Stránka