Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. /2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 333x | 05.03.2018

2018

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2018 Stiahnuté: 303x | 14.06.2018

2019

Návrh VZN č. /2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 283x | 29.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 165x | 29.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 190x | 28.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 392x | 28.11.2019

Návrh VZN č. /2019 - stravovanie Stiahnuté: 201x | 05.06.2019

Návrh VZN č. /2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 471x | 28.01.2019

Návrh VZN obce č. /2019 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, ŠKD a v ŠJ Stiahnuté: 401x | 28.01.2019

2020

Návrh VZN č. /2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 167x | 27.11.2020

NÁVRH VZN obce č. / 2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Stiahnuté: 103x | 27.11.2020

Návrh VZN obce č. ..../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 177x | 30.11.2020

2021

Návrh-VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 52x | 01.12.2021

NÁVRH VZN č.3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 63x | 30.11.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dvory nad Žitavou č. ..... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 60x | 01.12.2021

Dodatok č. 1 k VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 56x | 30.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ...../2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 52x | 01.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ... /2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 52x | 01.12.2021

Návrh VZN obce č. /2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 56x | 14.09.2021

Návrh VZN obce č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a v ŠJ ZŠ a MŠ Stiahnuté: 67x | 25.06.2021

Stránka