Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

2023

VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 31x | 28.11.2023

Návrh VZN č._ 2023 obce dvory nad Žitavou daň z nehnuteľností od 01012024 Stiahnuté: 41x | 29.11.2023

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 34x | 29.11.2023

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023 miestne dane od 01012024 Stiahnuté: 37x | 29.11.2023

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskyt Stiahnuté: 61x | 14.06.2023

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023 o určení podrobností vedenia poradia poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby občanom s trvalým pobytom na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 60x | 14.06.2023

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2023 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 62x | 12.06.2023

Návrh VZN č _ 2023 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 63x | 04.04.2023

VZN-2023 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva-NÁVRH Stiahnuté: 79x | 02.02.2023

2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 76x | 30.11.2022

Návrh VZN č. /2022 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 70x | 30.11.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 92x | 15.06.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 88x | 15.06.2022

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou o spádových materských školách Stiahnuté: 95x | 07.03.2022

2021

Návrh-VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 119x | 01.12.2021

NÁVRH VZN č.3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 134x | 30.11.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dvory nad Žitavou č. ..... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 146x | 01.12.2021

Dodatok č. 1 k VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 129x | 30.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ...../2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 116x | 01.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. ... /2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 121x | 01.12.2021

Stránka