Navigácia

Obsah

Rokovací poriadok komisií

Rokovací poriadok komisií nájdete tu:

Rokovací poriadok komisií - tu ku stiahnutiu .pdf, 315,94 kB

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schválilo  pre územie Obce Dvory nad Žitavou Štatút obce Dvory nad Žitavou/ § 9 Komisie obecného zastupiteľstva:

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.
 2. Pri obecnom zastupiteľstve v Dvoroch nad Žitavou sú zriadené nasledovné stále komisie:
  a) komisia na ochranu verejného záujmu;  b) komisia pre financie a rozpočet;  c) komisia  majetkovoprávna poľnohospodárstva, výstavby  a životného prostredia;  d) komisia školstva, kultúry, športu  sociálnych vecí a bytovej politiky;  e) komisia bezpečnosti a verejného poriadku.
 3. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Každá komisia má najmenej  5, najviac 7  členov, pričom minimálne dvaja z nich sú členovia zastupiteľstva.
 4. Komisie zasadajú podľa potreby,  pričom zasadnutia komisií nie sú verejné.
 5. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 6. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
 7. Zapisovateľ komisie je zamestnancom obce, ktorého menuje starosta obce a pri hlasovaní komisie má poradný hlas. Zapisovateľ komisie zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 8. Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce.
 9. Do kompetencie komisie  majetkovoprávnej,  poľnohospodárstva, výstavby  a životného prostredia patrí aj vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na odpredaj alebo prenájom nehnuteľného majetku obce, ktorých podmienky boli schválené obecným zastupiteľstvom, pokiaľ si túto  právomoc nevymieni pre seba obecné zastupiteľstvo priamo v podmienkach súťaže.
 10. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.