Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

VZN 6-2022 - o určení mesačného príspevku a spôsobe platby- MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 23x | 16.12.2022

VZN č.2/2022 obce dvory nad Žitavou o miestnych daniach Stiahnuté: 19x | 15.12.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č- 4_2022-o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJZŠaMŠ Stiahnuté: 40x | 06.07.2022

VZN obce Dvory nad ŽItavou č.1/2022 o spádových MŠ Stiahnuté: 46x | 25.03.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 67x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 72x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 86x | 03.01.2022

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 138x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 85x | 03.01.2022

2021

VZN obce Dvory nad Žitavou č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory n. Žitavou Stiahnuté: 81x | 05.10.2021

VZN č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory n. Žitavou Stiahnuté: 76x | 13.07.2021

2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 118x | 16.12.2020

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 437x | 16.12.2020

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 212x | 16.12.2020

2019

VZN č.4_1_2019 Stiahnuté: 130x | 10.09.2019

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 203x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 275x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 284x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 380x | 03.01.2020

VZN č. 2/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 238x | 26.02.2019

Stránka