Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

VZN č.2/2023 obce Dvory nad Žitavou o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 12x | 21.04.2023

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 9x | 17.02.2023

2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2022 - o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Stiahnuté: 14x | 15.12.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.2/2022 - o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 18x | 15.12.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.6/2022 - o určení mesačného príspevku a spôsobe platby- MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 41x | 16.12.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.5/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 51x | 15.12.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4/2022-o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJZŠaMŠ Stiahnuté: 53x | 06.07.2022

VZN obce Dvory nad ŽItavou č.1/2022 o spádových MŠ Stiahnuté: 59x | 25.03.2022

2021

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 80x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 110x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 98x | 03.01.2022

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 167x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 102x | 03.01.2022

VZN obce Dvory nad Žitavou č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory n. Žitavou Stiahnuté: 92x | 05.10.2021

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory n. Žitavou Stiahnuté: 89x | 13.07.2021

2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 128x | 16.12.2020

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 479x | 16.12.2020

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 227x | 16.12.2020

2019

VZN č.4_1_2019 Stiahnuté: 142x | 10.09.2019

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 215x | 03.01.2020

Stránka