Navigácia

Obsah

Štatút obce Dvory nad Žitavou

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

s c h v a ľ u j e

pre územie Obce Dvory nad Žitavou tento

 

Š t a t ú t Obce Dvory nad Žitavou
 

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút Obce Dvory nad Žitavou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2. Štatút obce Dvory nad Žitavou je základným normatívnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

1. Obec Dvory nad Žitavou je samostatný územný správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

2. Územie obce Dvory nad Žitavou je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
3. Akékoľvek zmeny územia obce Dvory nad Žitavou možno vykonať len v súlade s platnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a s osobitnými právnymi predpismi.
4. Obec Dvory nad Žitavou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
5. Obec Dvory nad Žitavou má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.

6. Názov obce sa uvádza v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Názov obce môže zmeniť vláda Slovenskej republiky iba so súhlasom obce.

7. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

8. Ukladať obci Dvory nad Žitavou povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 3
Obyvatelia obce Dvory nad Žitavou, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Dvory nad Žitavou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce výkonom svojich práv a povinností,
ktoré sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení.
3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný
majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

§ 4
Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
2. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. Výkon štátnej správy
prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce,

b) miestnym referendom

c) zhromaždením obyvateľov obce.

4. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov, na úradných tabuliach, miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.

5. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“). VZN obce nesmú byť v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
6. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote. Úradná tabuľa obce je umiestnená v okne budovy Obecného úradu na Hlavnom námestí.
7. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

 

§ 5
Orgány obce

1. Orgánmi obce Dvory nad Žitavou sú:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce.

2.Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

 

3. V obci Dvory nad Žitavou sú ďalej zriadené:

a) obecná polícia 

b) dobrovoľný hasičský zbor obce

4. Postavenie, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších osobitných zákonov.

 

§ 6
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou je zastupiteľský zbor obce Dvory nad Žitavou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dvory nad Žitavou na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou má 11 poslancov.

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Dvory nad Žitavou, pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.

4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.
5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dvoroch nad Žitavou.

 

§ 7
Starosta obce

1. Starosta je štatutárnym orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v  pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom. Starosta obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

4. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

5. Starosta zvoláva a vedie rokovania obecného zastupiteľstva, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce.

6. Starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.

7. Postavenie a kompetencie starostu upravuje zákon o obecnom zriadení.

8. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

§ 8
Zástupca starostu

1. Starosta obce Dvory nad Žitavou má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

2. Starosta obce môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods.1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.
5. Zástupca starostu v súčinnosti s referátmi obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

6. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje zákon o obecnom zriadení.

 

§ 9
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

2. Pri obecnom zastupiteľstve v Dvoroch nad Žitavou sú zriadené nasledovné stále komisie:
  a) komisia na ochranu verejného záujmu;

  b) komisia pre financie a rozpočet;

  c) komisia  majetkovoprávna poľnohospodárstva, výstavby  a životného prostredia;

  d) komisia školstva, kultúry, športu  sociálnych vecí a bytovej politiky;

  e) komisia bezpečnosti a verejného poriadku.

3. Komisie zasadajú podľa potreby,  pričom zasadnutia komisií nie sú verejné.
4. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie na prvom zasadnutí komisie určí svojho zástupcu, ktorý bude viesť rokovanie v prípade ospravedlnenej  neprítomnosti predsedu komisie za podmienky, že komisia bude uznášaniaschopná. Predsa komisie môže menovať svojho zástupcu ad hoc alebo na dobu neurčitú s tým, že toto poverenie môže kedykoľvek odvolať.

5. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

6. Zapisovateľ komisie je zamestnancom obce, ktorého menuje starosta obce a pri hlasovaní komisie má poradný hlas. Zapisovateľ komisie zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

7. Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce.
8. Do kompetencie komisie  majetkovoprávnej,  poľnohospodárstva, výstavby  a životného prostredia patrí aj vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na odpredaj alebo prenájom nehnuteľného majetku obce, ktorých podmienky boli schválené obecným zastupiteľstvom, pokiaľ si túto  právomoc nevymieni pre seba obecné zastupiteľstvo priamo v podmienkach súťaže.

10. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 10
Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552 /2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).
2. Postavenie, pôsobnosť, funkčné obdobie, ako aj výkon funkcie hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.
3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie

a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona

5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Kontrolór v obci Dvory nad Žitavou vykonáva svoju funkciu na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
5. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

6. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný dva razy ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
7. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.1 zákona o obecnom zriadením alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

8. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

§ 11
Obecný úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, je zložený zo zamestnancov obce.
2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

3. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta.

5. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

 

§ 12
Prednosta obecného úradu

1. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

3. Prednosta obecného úradu plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.

4. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

§ 13
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby poslancov určuje osobitný právny predpis. V obci Dvory nad Žitavou je 11 poslancov.

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

5. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 

§ 14
Riadenie obecnej samosprávy

1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce majú originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.

4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 15
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení

  1. Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

a) Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva a preto je v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.
b) Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.
c) Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi:

        I. plat a odmenu,

        II. mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,

        III. vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.

  1. Vzťah starostu a jeho zástupcu

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, okrem vecí majetkoprávnych a pracovnoprávnych, ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.

  1. Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

a) S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.

b) Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
c) Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

  1. Vzťah starostu a komisií

a) Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.

b) Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

  1. Vzťahy medzi komisiami

a) Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
b) Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

  1. Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich rozpočtových organizácií obce

Vedúci rozpočtových organizácií sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 

§ 16
Hasičský zbor

V obci Dvory nad Žitavou pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor z radov občanov a Kontrolná skupina obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, ktorú zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou.

§ 17
Obecná polícia

1. Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenie iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu je na území obce Dvory nad Žitavou zriadená obecná polícia (ďalej len OcP).

2. OcP v obci Dvory nad Žitavou nesie názov: „Obecná polícia Dvory nad Žitavou“.
3. OcP v obci Dvory nad Žitavou je zriadená obecným zastupiteľstvom, podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenie, povinnosti náčelníka polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok OcP Dvory nad Žitavou. Bližšia špecifikácia jej činnosti je určená všeobecne záväzným nariadením.

4. OcP vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník obecnej polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

5. Oprávnenia a povinnosti obecnej polície upravujú osobitné zákony.

§ 18
Miestne referendum

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce,

b) o odvolanie starostu (§ 13a, ods. 3, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

§ 19
Zhromaždenie obyvateľov obce

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce:

  a) ak o to požiada petíciou aspoň najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voličov

  b) ak o to požiada 1/3 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce.

4. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce.

5. Za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce môže zhromaždenie obyvateľov obce zvolať aj starosta obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 3 a 4 tohto ustanovenia.

 

§ 20
Majetok obce

1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudne obec podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení alebo ktoré nadobudne obec na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
2. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
3. Majetok obce možno použiť pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy.
4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Dvoroch nad Žitavou v súlade s platnou právnou úpravou.

8. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce a zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 21
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný každoročne najmenej na tri rozpočtové roky a schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvoroch nad Žitavou. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu obyvatelia obce mohli vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj občanom žijúcich na tomto území. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky musí byť zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad vo Dvoroch nad Žitavou.

7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje auditor.

8. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný predpis.

 

§ 22
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN). VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu VZN. Návrh VZN sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.
4. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

5. Po schválení návrhu obecným zastupiteľstvom sa VZN musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

6. VZN musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

§ 23
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1. Obec spolupracuje vo veciach spoločného záujmu obce Dvory nad Žitavou s okolitými mestami a obcami.

2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
3. Združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.
5. Dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 24
Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2. Práva a povinnosti obce pri výkone štátnej správy prenesenej na obec vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.

3. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

§ 25
Symboly obce Dvory nad Žitavou

Obecné symboly sú :

a) erb obce Dvory nad Žitavou

b) zástava obce Dvory nad Žitavou
c) pečať obce Dvory nad Žitavou

 

§ 26
Erb obce Dvory nad Žitavou

1. Erb obce Dvory nad Žitavou tvorí v päte zeleného štítu zlaté zvlnené brvno, prevýšené striebornou zlatostrechou zvonicou so zlatým zvonom, sprevádzanou vpravo zlatou berlou, vľavo zlatým skloneným veslom ovinutým strieborným striebrolistým viničom.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu tohto štatútu.

3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (písomné povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať: úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
4. Erb obce sa používa:

- na pečatidle obce,

- na insígniách starostu,

- na listinách o udelení čestného občianstva obce Dvory nad Žitavou, ceny obce a uznaniach obce,
- na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Dvoroch nad Žitavou,

- na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

- v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

- na rovnošatách zamestnancov obecnej polície,

- na označenie vozidiel obce, obecnej polície.

5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

6. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

7. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 

§ 27
Zástava obce Dvory nad Žitavou

1. Zástava obce Dvory nad Žitavou pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, zelenej, žltej a zelenej. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu tohto štatútu.

3. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

4. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

5. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8, ods. 8, Zákona č. 63/1993 Z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
7. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar, vztyčuje sa a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

8. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

            I. zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
            II. na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

9. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 28
Pečať obce

1. Pečať obce Dvory nad Žitavou je okrúhla, tvorí ju erb obce, vypĺňajúci kruh. Okolo erbu je do polkruhu umiestnený nápis (kruhopis) OBEC DVORY NAD ŽITAVOU – UDVARD. Priemer obecnej pečate je 35 mm.

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať uschováva starosta obce.

 

§ 29
Obecné symboly

1. Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod., starosta obce používa obecné insígnie – symboly: starostovskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s obecným erbom a s nápisom Dvory nad Žitavou z jednej strany, a z druhej strany štátny znak s nápisom Slovenská republika.

§ 30
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
1. Čestné občianstvo obce Dvory nad Žitavou
2. Cena obce Dvory nad Žitavou
3. Cena starostu obce Dvory nad Žitavou
4. Odmeny

§ 31
Čestné občianstvo obce Dvory nad Žitavou

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dvory nad Žitavou.

2. Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a ktorá sa pečatí pečaťou obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

5. Obecné zastupiteľstvo môže udelené Čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.

 

§ 32
Cena obce Dvory nad Žitavou

1. Cena obce Dvory nad Žitavou sa udeľuje za:

            I. vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

            II. činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,

            III. činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. Cenu Obce Dvory nad Žitavou tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4. Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5. Cena Obce Dvory nad Žitavou sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

6. Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 33
Cena starostu obce Dvory nad Žitavou

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2. Cenu starostu obce Dvory nad Žitavou tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

 

§ 34
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov finančné odmeny, a to najmä poslancom a členom odborných komisií pri OZ podľa Obecným zastupiteľstvom schválených Zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií  a iným obyvateľom obce príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 35
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu.

3. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

4. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
5. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru resp. dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 36
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

§ 37
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce Dvory nad Žitavou je základnou právnou normou obce Dvory nad Žitavou.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia a rozhodnutia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Štatút obce Dvory nad Žitavou bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvoroch nad Žitavou dňa 30. 12. 2014 uznesením č. 5/30122014 a doplnený uzneseniami 436/19062018 a 52/05022019.
4. Štatút obce Dvory nad Žitavou nadobúda účinnosť uplynutím 15 dní od jeho vyvesenia.

5. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Dvory nad Žitavou sa ruší Štatút Obce Dvory nad Žitavou schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. 9. 2011.


Vo Dvoroch nad Žitavou, 5.2.2019

 

 

 

Ing. Branislav Becík, PhD.

            starosta obce