Navigácia

Obsah

Symboly obceerb

Obecné symboly sú:
a) erb obce Dvory nad Žitavou
b) zástava obce Dvory nad Žitavou
c) pečať obce Dvory nad Žitavou

Erb obce Dvory nad Žitavou
1. Erb obce Dvory nad Žitavou tvorí v päte zeleného štítu zlaté zvlnené brvno, prevýšené striebornou zlatostrechou zvonicou so zlatým zvonom, sprevádzanou vpravo zlatou berlou, vľavo zlatým skloneným veslom ovinutým strieborným striebrolistým viničom.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (písomné povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať: úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
4. Erb obce sa používa:
– na pečatidle obce,
– na insígniách starostu,
– na listinách o udelení čestného občianstva obce Dvory nad Žitavou, ceny obce a uznaniach obce,
– na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Dvoroch nad Žitavou,
– na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
– v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
– na rovnošatách zamestnancov obecnej polície,
– na označenie vozidiel obce, obecnej polície.
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
6. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
7. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Zástava obce Dvory nad Žitavou
1. Zástava obce Dvory nad Žitavou pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, zelenej, žltej a zelenej. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
4. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
5. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
7. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar, vztyčuje sa a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
8. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
Ø zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
Ø na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
9. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať obce
1. Pečať obce Dvory nad Žitavou je okrúhla, tvorí ju erb obce, vypĺňajúci kruh. Okolo erbu je do polkruhu umiestnený nápis (kruhopis) OBEC DVORY NAD ŽITAVOU – UDVARD. Priemer obecnej pečate je 35 mm.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3. Pečať uschováva starosta obce.

Obecné symboly
Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod., starosta obce používa obecné insígnie – symboly: starostovskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s obecným erbom a s nápisom Dvory nad Žitavou z jednej strany, a z druhej strany štátny znak s nápisom Slovenská republika.