Obsah

Poskytovanie informácií

Infozákon

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o slobode informácií) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Informácie v zmysle Zákona o slobode informácií sa poskytujú dvoma spôsobmi:

a) zverejnením

Podľa §4 ods. 3 zákona o slobode informácií :

„ Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.“

b) sprístupnením na základe žiadosti

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou nasledovne:

a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad vo Dvoroch nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou,
b) písomne osobným doručením do podateľne Obecného úradu – č. dv. 3,
c) ústne u prednostu Obecného úradu
d) faxom na čísle: 035/3214402
e) elektronickou poštou na adresu: sekretariat@dvory.sk

Úradné hodiny na Obecnom úrade:

Pondelok:  8,00-12:00  13:00–15,30
Utorok:      8,00-12:00  13:00–15,30
Streda:       8,00-12:00  13:00–17,00
Štvrtok:      nestránkový deň
Piatok:       8,00–12,00

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

 

Formulár pre podanie žiadosti o sprístupnenie informácií:

Žiadosť

o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Povinná osoba:
Obecný úrad Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie č. 6
941 31 Dvory nad Žitavou

Žiadateľ – fyzická osoba (meno, priezvisko, titul):
……………………………………………………………………………………………………………………….

Žiadateľ – právnická osoba (obchodné meno/názov):
……………………………………………………………………………………………………………………….

Ulica: ……………………………………………………………………….. Číslo: ………………..

Mesto: …………………………………………………………………….. PSČ: ………………..

Telefón: …………………………………….. e – mail: …………………………………………..

Predmet žiadosti (konkrétny údaj, obdobie):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií (poštou, e-mailom, faxom, atď.):
……………………………………………………………………………………………………………………….

 

V ……………………… dňa: ……………….

podpis: