Navigácia

Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

erb

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Dvoroch nad Žitavou Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2016. 
Tento návrh bol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na II. polrok 2016

 

Pravidelné následné kontroly:

 1. kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou

 

Následné finančné kontroly:

 1. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,
 2. kontrola účtovných pokladničných dokladov,
 3. kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr stanoveným spôsobom počas obdobia I. polroka 2016,
 4. kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí – prevody a prenájmy majetku obce v priebehu I. polroka 2016,
 5. kontrola stavu záväzkov, pohľadávok a celkového dlhu obce v zmysle ustanovenia § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 6. kontrola poskytnutia, zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu obce vo vybraných subjektoch  

 

Ostatné kontroly:

 1. kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
 2. kontrola pokladničnej hotovosti v stanovených subjektoch,
 3. kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie II. polroka 2016  

 

Stanoviská a ostatná činnosť:

 1. návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2017,
 2. odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017,
 3. účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 4. súčinnosť pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení,
 5. zvyšovanie odbornej úrovne

 

Postup kontrolnej činnosti bude vykonávaný v súlade s ustanoveniami Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu výskytu okolností zakladajúcich nevyhnutnosť vykonania iných kontrol.     

 

Dvory nad Žitavou, 25. 05. 2016

Ing. Peter KOVÁČ
hlavný kontrolór obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroka 2016 bol zverejnený za účelom pripomienkovania zo strany občanov dňa 26. mája 2016.


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky    

obce Dvory nad Žitavou na 1. polrok 2024

 

Hlavný kontrolór v zmysle § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.

Dvory návrh 1 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 228.75 kB