Navigácia

Obsah

Rokovací poriadok zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schválilo  pre územie Obce Dvory nad Žitavou Štatút obce Dvory nad Žitavou/ § 6 Obecné zastupiteľstvo:

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou je zastupiteľský zbor obce Dvory nad Žitavou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dvory nad Žitavou na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou má 11 poslancov.
 3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Dvory nad Žitavou, pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.
 4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.
 5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dvoroch nad Žitavou.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schválilo  pre územie Obce Dvory nad Žitavou Štatút obce Dvory nad Žitavou/ § 13 Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou:

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby poslancov určuje osobitný právny predpis. V obci Dvory nad Žitavou je 11 poslancov.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 5. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
 6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.