Navigácia

Obsah

Interreg Majáles
Pozývame Vás na MAJÁLES, ktorý sa bude konať 27.04.2024 (v sobotu) vo Dvoroch nad Žitavou.
MAJÁLES je v rámci projektu Kultúra nás spája spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom Fondu malých projektov v rámci
Programu Interreg Maďarsko-Slovensko.
 

 

Čaká vás bohatý program:
15:00    Zdobenie mája
15:10    Folklórny sprievod
15:30    Stavanie mája
15:40    Príhovor starostky, Bc. Ing. Kristíny Fridrikovej
15:45    Kultúrny program
17:00    Hudobné vystúpenie Lívie Hajtman a Petra Wurzera
18:00    Hudobné vystúpenie SISSI zo Sláger TV
19:00    Diskotéka – DJ Bird
 
Sprievodné programy:  výstava žiakov základných škôl o EÚ, detské ľudové hry, jarmok.
Projekt s názvom Kultúra nás spája je financované Európskou úniou vo výške 15 855,00 €.
Bližšie informácie o Fonde malých projektov nájdete na: https://www.skhu.eu/fond-malch-projektov?lang=sk.

 

uv
 
MOaPS – Miestna občianska a preventívna služba
Ministerstvo investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Úrad vlády Slovenskej republiky pre program „Program Slovensko 2021 – 2027“ spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom plus obci Dvory nad Žitavou doručil dňa 06. 02. 2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJG8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Dvory nad Žitavou 2024,  ITMS kód projektu 401406DJD2. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 333 489,31 €, čo predstavuje 100% financovanie projektu.
Obec  v rámci projektu „Miestna občianska a preventívna služba“ vytvorí 8 člennú Miestnu občiansku a preventívnu službu na plný úväzok  s pôsobnosťou na katastrálnom území Dvory nad Žitavou. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Úlohou členov MOaPS je aktívnou účasťou, preventívnym pôsobením, vzdelávacou činnosťou, asertívnym zasahovaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých, ochrane životného prostredia, predchádzaniu páchania sociálno-patologických javov.
Členovia MOaPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (preukaz, rovnošata, baterka, telefón, a i.) budú predchádzať vzniku protispoločenského správania v marginalizovanej rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite, budú dbať na ochranu životného prostredia a v prípade potreby budú kontaktovať starostku obce, obecnú políciu a príslušníkov Policajného zboru SR. Riadiacim pracovníkom príslušníkov MOaPS je starostka obce alebo ňou poverená osoba.
Náplň práce Miestnej občianskej a preventívnej služby  (MOaPS) Dvory nad Žitavou je:
Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít
Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb
Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov
Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v obci
Vzdelávanie členov MOaPS
 
Názov projektu: Miestne občianske a preventívne služby Dvory nad Žitavou 2024
Trvanie projektu: 03/2024 – 08/2026
Nenávratný finančný príspevok: 333 489,3 €
Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
V zastúpení sprostredkovateľským orgánom: Úrad vlády Slovenskej republiky
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu +.
 
Financované Európskou Úniou
 
www.romovia.vlada.gov.sk   www.dvory.sk
 
„MOaPS Dvory nad Žitavou 2024“
Hlavným cieľom využitia Miestnej občianskej a preventívnej služby Dvory nad Žitavou 2024 je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde sa najviac sústreďujú a bývajú obyvatelia MRK, ale aj celej obce Dvory nad Žitavou.
Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 333 489, 31 Eur        

 Obec Dvory nad Žitavou informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na realizáciu projektu s názvom Výstavba autobusovej zastávky v obci Dvory nad Žitavou.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu základných služieb technickej infraštruktúry obce a k skvalitneniu služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom obce v rámci miestnej a diaľkovej autobusovej dopravy.

Popis projektu:

Predmetom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb pre obyvateľstvo prostredníctvom rekonštrukcie autobusovej  zastávky na území obce Dvory nad Žitavou. Zastávka bude zmodernizovaná v modernom štýle. Rekonštrukciou autobusových zastávok prispejeme k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním,   k estetizácii prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľstva. Výstavba novej autobusovej zastávky povedie aj k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov regiónu, ktorí navštevujú vidiecku oblasť, a využívajú ako dopravný prostriedok autobusovú dopravu. Realizáciou projektu prispejeme k zlepšeniu základných služieb technickej infraštruktúry obce, a tým i k zabezpečeniu atraktivity a k zlepšeniu kvality života obyvateľov vo vidieckej oblasti, k znižovaniu regionálnych disparít.  V rámci výstavby novej autobusovej zastávky sa rozšíri aj zelená infraštruktúra ich okolia, vysadené budú tuje tvoriace živý plot.

Obec Dvory nad Žitavou získala NFP vo výške 19 056,78 €.

Tento projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.


Riešenie migračných výziev v obci Dvory nad Žitavou


Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie (Kohézny fond) realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity projektu - Triedený zber komunálnych odpadov. Hlavná aktivita projektu zahŕňa  nákup technického zariadenia na triedený zber riešených komodít komunálnych odpadov. Výsledkom projektu bude efektívna manipulácia s odpadom v rámci zberu odpadu, projekt sa zameriava najmä na riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Dvory nad Žitavou. Cieľovým efektom realizácie projektu bude zvýšenie množstva vyseparovaného BRKO, DSO a objemného odpadu až vo výške 201,40 t/ročne. Kontrahovaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 432 536,52 €.
 
hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 
hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.op-kzp.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo SO www.sazp.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 03/2023  – 12/2023
 
Projekt je spolu­financovaný Európskou úniou
 

 emoleu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: Podpora opatrovateľskej služby v obci Dvory nad Žitavou- II.

      Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby terénnou formou v obci Dvory nad Žitavou, predísť umiestňovaniu občanov do pobytových zariadení a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Doba trvania projektu je 24 mesiacov.

Finančné prostriedky získané ako nenávratný finančný príspevok (NFP) budú použité na refundáciu platov zamestnancov opatrovateľskej služby v počte 8 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby v súlade s potrebami cieľovej skupiny.

      Cieľovými skupinami projektu sú deti a plnoleté fyzické osoby našej obce, skupina osôb odkázaných na pomoc spoločnosti, zdravotne postihnutí a seniori, ktorým sa poskytujú sociálne služby, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie obce Dvory nad Žitavou, Nitriansky samosprávny kraj, okres Nové Zámky. Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí.

Úspešne realizovaným projektom podporíme opatrovateľskú službu, čím zvýšime kvalitu života našich občanov a vytvoríme pracovné miesta, čím podporíme zamestnanosť.

      Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 130 560,00 €.

 http://www.esf.gov.sk                                               http://www.employment.gov.sk


  Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: WIFI pre Teba – obec Dvory nad Žitavou.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Dvory nad Žitavou k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s., ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Celkovo sa zriadi 9 externých prístupových bodov.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 12 825,00 €.

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Hypertextové odkazy na webové sídla:  https://www.mirri.gov.sk/

Hypertextové odkazy na webové sídla: www.eufondy.sk

WiFi pre Teba

 


ČOV-2021

Hypertextové odkazy na webové sídla:  

www.sazp.sk                               www.op-kzp.sk                    www.partnerskadohoda.gov.sk

 


EU

EU


                                                        

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Modernizácia odborných učební a obnova školskej knižnice“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie štyroch hlavných aktivít projektu:

 1. Zriadenie fyzikálnej učebne,
 2. Modernizácia IKT učebne,
 3. Obnova školskej knižnice,
 4. Stavebné úpravy odborných učební a knižnice.

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

Výsledkom projektu má byť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti fyziky, techniky a informačno komunikačných technológií. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 79 742,03 €.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti fyziky, techniky a informačno komunikačných technológií.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


 Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu:

 1. Modernizácia prírodovednej učebne
 2. Modernizácia polytechnickej učebne
 3. Modernizácia IKT učebne

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

Výsledkom projektu má byť  zabezpečenie  vhodného, inšpiratívneho a inovatívneho materiálno - technického vybavenie učební a z toho vyplývajúce zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v medzinárodnej i národnej konkurencieschopnosti. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 143 113,32 €.

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie  vhodného, inšpiratívneho a inovatívneho materiálno - technického vybavenie učební a z toho vyplývajúce zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v medzinárodnej i národnej konkurencieschopnosti.

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


  

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity projektu:

 • Obnova budovy MŠ

Hlavná aktivita projektu vychádza z energetického auditu jej predmetom je realizácia stavebných intervencií za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budovy materskej školy. Po zrealizovaní projektu sa znížia náklady na energie a dosiahnu sa úspory v spotrebe primárnej energie. Následne sa zvýši kvalita vnútorného prostredia budovy a  zlepšia sa technické vlastnosti budovy. Realizáciou rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu ako aj komplexnej rekonštrukcie systému vykurovania a doplnenia systému rekuperácie vzduchu sa zlepší energetická efektívnosť a zvýši sa energetická hospodárnosť stavebného objektu. Z výsledkov energetického hodnotenia vyplýva, že navrhovanými opatreniami sa dosiahne výrazné zníženie tepelných strát a tým zníženie potreby tepla na vykurovanie objektu.. Nepriamy pozitívny dopad bude mať projekt na kvalitu života v obci Dvory nad Žitavou.

Projekt je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 544 855,11 €.

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických štandardov budovy materskej školy.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.op-kzp.sk

hypertextový odkaz na webové sídlo SO http://www.siea.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 06/2018 – 04/2019


      Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: Podpora opatrovateľskej služby v obci Dvory nad Žitavou

      Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby terénnou formou v obci Dvory nad Žitavou, predísť umiestňovaniu občanov do pobytových zariadení a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Doba trvania projektu je 26 mesiacov.

Finančné prostriedky získané ako nenávratný finančný príspevok ( NFP) budú použité na refundáciu platov zamestnancov opatrovateľskej služby v počte 9 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby v súlade s potrebami cieľovej skupiny.

      Cieľovými skupinami projektu sú deti a plnoleté fyzické osoby našej obce, skupina osôb odkázaných na pomoc spoločnosti, zdravotne postihnutí a seniori, ktorým sa poskytujú sociálne služby, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie obce Dvory nad Žitavou, Nitriansky samosprávny kraj, okres Nové Zámky. Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí.

Úspešne realizovaným projektom podporíme opatrovateľskú službu, čím zvýšime kvalitu života našich občanov a vytvoríme pracovné miesta, čím podporíme zamestnanosť.

      Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 133 380,00 €.

www.esf.gov.sk                           www.employment.gov.sk                       www.ia.gov.sk

 


CIZS

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie piatich hlavných aktivít projektu:

 1. Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov
 2. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 3. Budovanie bezbariérových prístupov
 4. Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 5. Zabezpečenie materiálno - technického vybavenia

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou špecializovaného zdravotníckeho vybavenia a nákupom medicínskej techniky. Predmetom projektu je vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej CIZS) v obci Dvory nad Žitavou. Realizáciou projektu sa vytvorí jedno kontaktné miesto pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet lekárov primárneho kontaktu v rámci vytvorenej spádovej oblasti. Druhým významným aspektom projektu je skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v obci, ktoré budú integrované v rámci centra a občania tak budú mať na dosah kumulované zdravotnícke a sociálne služby. Vďaka modernizácii zdravotníckej infraštruktúry sa zlepší manažment pacienta (zlepšením servisu poskytovaných služieb pre klientov na jednotnom kontaktnom mieste).

 Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 731 500,00 €.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je Modernizácia existujúcej zdravotníckej infraštruktúry a vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.health.gov.sk

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk