Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 238x | 16.12.2020

2019

VZN č.4_1_2019 Stiahnuté: 151x | 10.09.2019

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 226x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 297x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 313x | 03.01.2020

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 442x | 03.01.2020

VZN č. 2/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 257x | 26.02.2019

VZN č.1/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 270x | 26.02.2019

VZN č. 3/2019 o zásadách poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 562x | 13.02.2019

2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 3,719x | 23.03.2018

VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 3,791x | 23.03.2018

2016

VZN č. 3/2016 Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 635x | 09.05.2018

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 3,818x | 23.03.2018

VZN č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 3,748x | 23.03.2018

VZN č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2003 o školských obvodoch Stiahnuté: 3,721x | 23.03.2018

2015

VZN č.1/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov Stiahnuté: 502x | 04.03.2018

VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva - ZRUŠENÉ pozri VZN č. 7/2015 Stiahnuté: 441x | 04.03.2018

VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 435x | 04.03.2018

VZN č. 4/2015 ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 479x | 04.03.2018

VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 503x | 04.03.2018

Stránka