Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

2021

Návrh VZN obce č. /2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 114x | 14.09.2021

Návrh VZN obce č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a v ŠJ ZŠ a MŠ Stiahnuté: 149x | 25.06.2021

Návrh VZN č. /2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 149x | 08.06.2021

2020

Návrh VZN č. /2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 251x | 27.11.2020

NÁVRH VZN obce č. / 2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Stiahnuté: 155x | 27.11.2020

Návrh VZN obce č. ..../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 283x | 30.11.2020

2019

Návrh VZN č. /2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 338x | 29.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 219x | 29.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 243x | 28.11.2019

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 497x | 28.11.2019

Návrh VZN č. /2019 - stravovanie Stiahnuté: 256x | 05.06.2019

Návrh VZN č. /2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 517x | 28.01.2019

Návrh VZN obce č. /2019 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, ŠKD a v ŠJ Stiahnuté: 444x | 28.01.2019

2018

Návrh VZN obce Dvory nad Žitavou č. /2018 Stiahnuté: 357x | 14.06.2018

2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. /2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 404x | 05.03.2018

Stránka