Navigácia

Obsah

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

Typ: ostatné
Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín 1Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

1)  Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2) Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3) Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4) Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5) Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch.

6) Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7) Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8) Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9) Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

10) Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v období vegetačného pokoja, to je v termíne od 1.októbra do 31.marca.

Zodpovedná osoba: Ing. Erika Gubienová, kanc. č. 3

Adresa: Obecný úrad Dvory nad Žitavou

Hlavné námestie 6

941 31 Dvory nad Žitavou

Telefón: 035/3700 779 kl.101

E-mail: sekretariat@dvory.sk


Vytvorené: 9. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2018 10:01
Autor: Správce Webu