Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2013

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Letöltve: 1,337x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 631x | 04.03.2018

2012

VZN č. 2/2012 obce Dvory nad Žitavou o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Letöltve: 878x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/ 2012 o trhovom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 624x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.3 - záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania Letöltve: 619x | 04.03.2018

VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013 Letöltve: 624x | 04.03.2018

VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013 Letöltve: 607x | 04.03.2018

VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013 Letöltve: 590x | 04.03.2018

VZN daň za psa od 01.01.2013 Letöltve: 605x | 04.03.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad Letöltve: 603x | 04.03.2018

2011

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2011 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Letöltve: 585x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.12/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 606x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Letöltve: 558x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Letöltve: 574x | 04.03.2018

2010

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1 /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Letöltve: 624x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 545x | 04.03.2018

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty Letöltve: 545x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Letöltve: 559x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje Letöltve: 552x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa Letöltve: 551x | 04.03.2018

Oldal