Navigácia

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2013

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 1,472x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 658x | 04.03.2018

2012

VZN č. 2/2012 obce Dvory nad Žitavou o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 931x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/ 2012 o trhovom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 649x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.3 - záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania Stiahnuté: 651x | 04.03.2018

VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013 Stiahnuté: 654x | 04.03.2018

VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013 Stiahnuté: 629x | 04.03.2018

VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013 Stiahnuté: 613x | 04.03.2018

VZN daň za psa od 01.01.2013 Stiahnuté: 629x | 04.03.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad Stiahnuté: 633x | 04.03.2018

2011

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2011 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 618x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.12/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 637x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 582x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 607x | 04.03.2018

2010

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1 /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 659x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 575x | 04.03.2018

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty Stiahnuté: 572x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 600x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 579x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa Stiahnuté: 579x | 04.03.2018

Stránka