Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 9/2009 o dani za ubytovanie Letöltve: 642x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 534x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.2 Letöltve: 695x | 04.03.2018

2008

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2008 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 572x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2008 o držaní psov Letöltve: 642x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 640x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 16 /2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 543x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.1 Letöltve: 539x | 04.03.2018

2007

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2007 o obecnej polícii Letöltve: 585x | 04.03.2018

VZN č.5/2007 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 882x | 04.03.2018

2006

VZN č.3/2006 obce Dvory nad Žitavou o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené Letöltve: 509x | 04.03.2018

2004

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2004 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 3/1999 O Územnom pláne sídelného útvaru a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Letöltve: 536x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2004 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 530x | 04.03.2018

2003

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2003 o školských obvodoch Letöltve: 553x | 04.03.2018

Oldal