Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov Letöltve: 3,765x | 23.03.2018

VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 3,841x | 23.03.2018

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely vo Dvoroch nad Žitavou Letöltve: 3,861x | 23.03.2018

VZN č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 3,779x | 23.03.2018

VZN č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2003 o školských obvodoch Letöltve: 3,754x | 23.03.2018

2015

VZN č.1/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov Letöltve: 533x | 04.03.2018

VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva - ZRUŠENÉ pozri VZN č. 7/2015 Letöltve: 474x | 04.03.2018

VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Letöltve: 462x | 04.03.2018

VZN č. 4/2015 ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 505x | 04.03.2018

VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností Letöltve: 528x | 04.03.2018

VZN č. 6/2015 o miestnych daniach Letöltve: 424x | 04.03.2018

VZN č. 7/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 407x | 04.03.2018

VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Letöltve: 468x | 04.03.2018

VZN č. 9/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 5 Letöltve: 433x | 04.03.2018

2014

VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Letöltve: 538x | 04.03.2018

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 383x | 04.03.2018

Zoznam VZN v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014 Letöltve: 391x | 04.03.2018

2013

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2013 o podmienkach držania psov na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 424x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Letöltve: 390x | 04.03.2018

VZN obce č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 355x | 04.03.2018

Oldal