Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov Letöltve: 3532x | 23.03.2018

VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 3582x | 23.03.2018

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely vo Dvoroch nad Žitavou Letöltve: 3627x | 23.03.2018

VZN č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 3590x | 23.03.2018

VZN č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2003 o školských obvodoch Letöltve: 3545x | 23.03.2018

2015

VZN č.1/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov Letöltve: 324x | 04.03.2018

VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva - ZRUŠENÉ pozri VZN č. 7/2015 Letöltve: 289x | 04.03.2018

VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Letöltve: 270x | 04.03.2018

VZN č. 4/2015 ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 313x | 04.03.2018

VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností Letöltve: 341x | 04.03.2018

VZN č. 6/2015 o miestnych daniach Letöltve: 273x | 04.03.2018

VZN č. 7/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 247x | 04.03.2018

VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Letöltve: 272x | 04.03.2018

VZN č. 9/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 5 Letöltve: 268x | 04.03.2018

2014

VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Letöltve: 344x | 04.03.2018

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Letöltve: 233x | 04.03.2018

Zoznam VZN v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014 Letöltve: 237x | 04.03.2018

2013

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2013 o podmienkach držania psov na území obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 225x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Letöltve: 186x | 04.03.2018

VZN obce č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Letöltve: 203x | 04.03.2018

Stránka