Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty Stiahnuté: 412x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 421x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 407x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa Stiahnuté: 403x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 9/2009 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 497x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 395x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 477x | 04.03.2018

2008

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2008 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 414x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2008 o držaní psov Stiahnuté: 398x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 425x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 16 /2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 393x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 388x | 04.03.2018

2007

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2007 o obecnej polícii Stiahnuté: 404x | 04.03.2018

VZN č.5/2007 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 527x | 04.03.2018

2006

VZN č.3/2006 obce Dvory nad Žitavou o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené Stiahnuté: 384x | 04.03.2018

2004

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2004 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 3/1999 O Územnom pláne sídelného útvaru a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Stiahnuté: 383x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2004 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 392x | 04.03.2018

2003

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2003 o školských obvodoch Stiahnuté: 381x | 04.03.2018

Stránka