Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2011

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 436x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 444x | 04.03.2018

2010

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1 /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 458x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 429x | 04.03.2018

2009

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty Stiahnuté: 422x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 431x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 418x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa Stiahnuté: 414x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 9/2009 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 508x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 405x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 513x | 04.03.2018

2008

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 6/2008 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 423x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.3/2008 o držaní psov Stiahnuté: 443x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 454x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 16 /2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 404x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.1/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 399x | 04.03.2018

2007

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2007 o obecnej polícii Stiahnuté: 427x | 04.03.2018

VZN č.5/2007 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 591x | 04.03.2018

2006

VZN č.3/2006 obce Dvory nad Žitavou o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené Stiahnuté: 392x | 04.03.2018

2004

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 3/2004 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 3/1999 O Územnom pláne sídelného útvaru a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Stiahnuté: 397x | 04.03.2018

Stránka