Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2015

VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 204x | 04.03.2018

VZN č. 9/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 5 Stiahnuté: 196x | 04.03.2018

2014

VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 254x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 169x | 04.03.2018

Zoznam VZN v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014 Stiahnuté: 171x | 04.03.2018

2013

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 5/2013 o podmienkach držania psov na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 157x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 133x | 04.03.2018

VZN obce č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 144x | 04.03.2018

VZN Obce Dvory nad Žitavou č. 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 678x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 489x | 04.03.2018

2012

VZN č. 2/2012 obce Dvory nad Žitavou o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 629x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/ 2012 o trhovom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 491x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 4 /2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.3 - záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania Stiahnuté: 469x | 04.03.2018

VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013 Stiahnuté: 484x | 04.03.2018

VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013 Stiahnuté: 471x | 04.03.2018

VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013 Stiahnuté: 465x | 04.03.2018

VZN daň za psa od 01.01.2013 Stiahnuté: 479x | 04.03.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad Stiahnuté: 456x | 04.03.2018

2011

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 7/2011 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 457x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č.12/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 472x | 04.03.2018

Stránka