Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 11x | 23.03.2018

VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 11x | 23.03.2018

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 13x | 23.03.2018

VZN č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 11x | 23.03.2018

VZN č. 3/2016 Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 7x | 09.05.2018

VZN č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2003 o školských obvodoch Stiahnuté: 8x | 23.03.2018

2015

VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva - ZRUŠENÉ pozri VZN č. 7/2015 Stiahnuté: 7x | 04.03.2018

VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 8x | 04.03.2018

VZN č. 4/2015 ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 16x | 04.03.2018

VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 5x | 04.03.2018

VZN č. 6/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 10x | 04.03.2018

VZN č. 7/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 7x | 04.03.2018

VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 6x | 04.03.2018

VZN č. 9/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 5 Stiahnuté: 6x | 04.03.2018

VZN č.1/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov Stiahnuté: 11x | 04.03.2018

2014

VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 9x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 9x | 04.03.2018

Zoznam VZN v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014 Stiahnuté: 8x | 04.03.2018

2013

VZN obce č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 10x | 04.03.2018

VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 7x | 04.03.2018

Stránka