Navigácia

Obsah

EUEUEU


                                                        

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Modernizácia odborných učební a obnova školskej knižnice“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie štyroch hlavných aktivít projektu:

  1. Zriadenie fyzikálnej učebne,
  2. Modernizácia IKT učebne,
  3. Obnova školskej knižnice,
  4. Stavebné úpravy odborných učební a knižnice.

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

Výsledkom projektu má byť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti fyziky, techniky a informačno komunikačných technológií. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 79 742,03 €.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti fyziky, techniky a informačno komunikačných technológií.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


 Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvory nad Žitavou projekt s názvom: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu:

  1. Modernizácia prírodovednej učebne
  2. Modernizácia polytechnickej učebne
  3. Modernizácia IKT učebne

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

Výsledkom projektu má byť  zabezpečenie  vhodného, inšpiratívneho a inovatívneho materiálno - technického vybavenie učební a z toho vyplývajúce zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v medzinárodnej i národnej konkurencieschopnosti. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 143 113,32 €.

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie  vhodného, inšpiratívneho a inovatívneho materiálno - technického vybavenie učební a z toho vyplývajúce zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v medzinárodnej i národnej konkurencieschopnosti.

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk