Dvory nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného radám školy pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou končí funkčné obdobie v období marec – september 2024.

Obec Dvory nad Žitavou zastúpená starostkou obce Bc. Ing. Kristínou Fridrikovou. v zmysle § 25 ods. 1 až 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

V Ý Z V U

na voľby členov Rady školy pri

Základnej škole, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 14, 941 31 Dvory nad Žitavou,

Základnej škole Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné námestie č. 13, 941 31 Dvory nad Žitavou,

Materskej škole, J. A. Komenského 27, 941 31 Dvory nad Žitavou,

Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, J.A.Komenského 27, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Týmto žiadam riaditeľky dotknutých inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

Základné školy:
dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ
štyria zástupcovia rodičov žiakov ZŠ
Materské školy:
jeden zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ
dvaja zástupcovia rodičov detí MŠ

 

Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10 (ods.1-3 §25 zákona č. 596/2003 Z.z.).

Zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový (ods.4 §25 zákona č. 596/2003 Z.z.).

Voľby členov rady školy pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov Obce Dvory nad Žitavou rozhodne zriaďovateľ.
Vo Dvoroch nad Žitavou, 28.02. 2024 
                                                                      Bc. Ing Kristína Fridriková
                                                                                 starostka obce
 
vyzva-zriadovatela-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 256.68 kB

Prílohy

vyzva-zriadovatela-2024.pdf

vyzva-zriadovatela-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,68 kB
Dátum vloženia: 28. 2. 2024 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 2. 2024 13:24