Obsah

Výzva na predkladanie ponúk

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

 

Predmet zákazky: „Výstavba zberného dvora – Dvory nad Žitavou“

 

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :

Názov verejného obstarávateľa:                   Obec Dvory nad Žitavou

Sídlo:                                                                    Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Štatutárny zástupca:                                        Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

IČO:                                                                     00308897

Kontaktná osoba :                                            Bc. Lucia Kurčíková

Mobilný telefón :                                               +421 903 607 190

E-mail:                                                                 lucia.kurcikova@ultimaratio.sk

Internet:                                                               http://www.dvory.sk/sk/

Obec Dvory nad Žitavou je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z nenávratného finančného príspevku z operačných programov Európskej únie v programovom období 2014-2020.

 

 1. Názov predmetu zákazky

„Výstavba zberného dvora – Dvory nad Žitavou“

 

 1. Druh zákazky

Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania:

45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Hlavné miesto poskytnutia služby:

Kataster obce Dvory nad Žitavou.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 56 700,00 EUR bez DPH

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

 

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení.

 

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

 

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je Výstavba zberného dvora – Dvory nad Žitavou. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z:

 • realizácie diela podľa technickej špecifikácie – viď Príloha k tomuto Opisu
 • záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.

Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží:

 

 1. Detailnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky vrátane neoceneného výkazu výmer doplneného uchádzačom o identifikáciu konkrétnych výrobkov ponúkaných uchádzačom. V detailnej technickej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy a množstvá výrobkov a konkrétne technologické postupy, ktoré uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť. Taktiež uvedie, akým spôsobom konkrétny výrobok alebo technologický postup spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. Pre každý ponúkaný výrobok predloží jeho technickú špecifikáciu (napr. katalógový list s detailným technickým popisom a vyobrazením). Pre každý ponúkaný výrobok predloží kópiu (kópia nemusí byť úradne overená) skúšobného protokolu alebo osvedčenia vydaného orgánom posudzovania zhody výrobku. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1A zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

 

 1. Detailnú cenovú špecifikáciu predmetu zákazky spracovanú podľa Prílohy č.4 Výzvy na predkladanie ponúk (ocenený výkaz výmer, obsahujúci v súlade s Detailnou technickou špecifikáciou podľa bodu 1), konkrétne typy a množstvá výrobkov a konkrétne technologické postupy, ktoré uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť).

 

 1. Podrobný časový plán výstavby s predpokladaným začiatkom výstavby 5/2017 rozpracovaným na jednotlivé dni a jednotlivé (atomické) pracovné úkony a aktivity, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme.

 

Vzhľadom na to, že výstavba bude negatívne ovplyvňovať životné podmienky v obytnej časti obce (najmä hlučnosť, prašnosť a otrasy spôsobené prechádzajúcimi ťažkými mechanizmami), je povolená pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná. Za atomické sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu alebo aktivity je z hľadiska realizácie

časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).

 

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje aby:

 

– pracovníci dodávateľa a jeho subdodávateľov oprávnení pohybovať sa na stavenisku predmetu zákazky nosili pracovné odevy čitateľne označené názvom zamestnávateľa.

– dodávateľ zabezpečil ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a za zníženej viditeľnosti.

 

Prílohy opisu predmetu zákazky:

Projektová dokumentácia – samostatná dokumentácia

Výkaz výmer – samostatná dokumentácia

 

 1. Dĺžka trvania zákazky: Tri mesiace od zadania zákazky

 

 1. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

 

 1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:

 • kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky.

V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.

 

 1. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo – Príloha č. 3 tejto Výzvy.

 

 1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
 • Identifikačné údaje uchádzača – Príloha č. 5
 • Doklady podľa bodu 10. tejto Výzvy,
 • Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 2 tejto Výzvy
 • Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom – Príloha č. 3 tejto Výzvy
 • Ocenený výkaz výmer – Príloha č. 4 tejto Výzvy
 • Editovateľná podoba Výzvy na predkladanie ponúk sa nachádza:

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/a45cd318-48fb-47a2-a13be8d890663dad?

utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 09.02.2017 do 10:00 hod.

Adresa pre doručovanie:                  Ultima Ratio s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.

Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

 • adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
 • obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a

sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,

 • označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
 • označenie heslom : „Výstavba zberného dvora – Dvory nad Žitavou“

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto

ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

 

 1. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO/NIE

 

 1. Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v súlade so zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 1.2.2017 a zákona 343/2015 Z.z. (ZVO) v novelizovanom znení účinnom od 1.2.2017 verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

 

 1. Ostatné požiadavky

17.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali

za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa §117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad

a bez časového obmedzenia.

 

 1. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

– nebude predložená ani jedna ponuka,

– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,

– ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

 1. Platnosť ponúk: do 31.12.2017

 

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Detailná špecifikácia

Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (Návrh)

Príloha č. 4 – Neocenený Výkaz výmer

Príloha č. 5 – Identifikačné údaje

 

Obec Dvory nad Žitavou, dňa: 31.01.2017


Príloha

Vytvorené: 5. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2018 19:54
Autor: