Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - 2022


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
do Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou

 

     Obec Dvory nad Žitavou  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Volebný obvod č. 1

1. Juraj Cápa, Ing., 59 r., projektant, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

2. Mária Csikósová, Ing., 56 r., vedúca pošty, Smer - sociálna demokracia

3. Valéria Csóková, 46 r., zdravotná sestra, nezávislý kandidát

4. Dávid Dudok, Mgr., 29 r., učiteľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

5. Tibor Farkas, Ing., 59 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

6. Kristína Fridriková, Ing., Bc., 51 r., štátna zamestnankyňa, nezávislý kandidát

7. Norbert Galla, RNDr., 50 r., hlavný radca, štátny zamestnanec, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

8. Silvia Horváthová, Ing., 44 r., vedúca ekonomického úseku, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

9. Katarína Hrušková, 40 r., informačná technička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

10. Vojtech Káplocký, 57 r., inštruktor autoškoly, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

11. Zoltán Korponay, Ing., 49 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

12. Norbert Kovács, Ing., 49 r., servisný poradca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

13. Mária Králiková, Mgr., 60 r., učiteľka, nezávislý kandidát

14. Ladislav Mazán, 46 r., vedúci zamestnanec, nezávislý kandidát

15. Róbert Mészáros, Ing., 47 r., manažér železničnej dopravy, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

16. Katarína Mokrášová, Bc., 44 r., štátna zamestnankyňa, nezávislý kandidát

17. Attila Németh, Ing., 47 r., servisný a revízny technik, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

18. Ľuboslava Petričová, Ing., PhD., 49 r., manažérka kvality, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

19. Dušan Pukanec, MVDr., 65 r., obchodný zástupca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

20. Emil Schultz, Ing., 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

21. Jozef Slama, Ing., 41 r., predseda družstva, nezávislý kandidát

22. Peter Szabó, 42 r., oblastný manažér, nezávislý kandidát

23. Tibor Tarics, 57 r., manažér rastlinnej výroby, nezávislý kandidát

24. Magdaléna Vadkertiová, Mgr., 45 r., vychovávateľka, nezávislý kandidát

25. Zoltán Vida, Ing., 58 r., finančný poradca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

 
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
 
Vo Dvoroch nad Žitavou, 20.09.2022
 
                                                                                               Mgr. Mikuláš Muk
                                                                                                        predseda
                                                                                                 volebnej komisie

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf (116.24 kB)


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
starostu obce Dvory nad Žitavou
     Obec Dvory nad Žitavou  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.
 
1.  Branislav Becík, Ing., PhD., 44 r., starosta, Hlas - sociálna demokracia
2. Róbert Mészáros, Ing., 47 r., manažér železničnej dopravy, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
3.  Dušan Pukanec, MVDr., 65 r., obchodný zástupca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
4.  Gabriel Szekeres, Ing., 52 r., učiteľ, nezávislý kandidát
5.  Arnold Vadkerti, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 
Vo Dvoroch nad Žitavou, 20.09.2022
 
 
                                                                                            Mgr. Mikuláš Muk
                                                                                                    predseda
                               volebnej komisie

zoznam zaregistrovaných - starosta.pdf (102.47 kB)


ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov.


Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,

3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a  na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,

4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa  § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,

5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a  volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a  lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,

6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Rozhodnutie z 8. júna 2022


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.


Voľby do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (138.46 kB)


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
-výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov.pdf (138 kB)


Počet obyvateľov

Obec Dvory nad Žitavou v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

z v e r e j ň u j e

počet obyvateľov obce Dvory nad Žitavou, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb,

t.j. k 10.06.2022

4 992 obyvateľov.

Podľa § 176 ods. 8 zákona súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou a voľby starostu obce Dvory nad Žitavou je 200 podpisov.

Počet obyvateľov-10_06_2022.pdf (118.16 kB)


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  

Obec Dvory nad Žitavou v súlade s § 169 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, ktoré sú nasledovné:

sekretariat@dvory.sk alebo evidencia@dvory.sk .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. 30.08.2022.

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

12.07.2022

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.pdf (142.12 kB)


OZNÁMENIE
o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2022-2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022


V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou uznesením č. 415/30062022 určilo pre voľby do obecného zastupitelstva na volebné obdobie 2022-2026: 1 volebný obvod a počet poslancov : 11 .

Ing. Branislav Becík, PhD
starosta obce

12.07.2022

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich.pdf (141.22 kB)


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Podľa § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Dvory nad Žitavou vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022:
Bc. Helenu Vadkertiovú
Obecný úrad
Hlavné námestie 414/6
941 31 Dvory nad Žitavou
tel.č.: 0911 976 881
evidencia@dvory.sk

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

13.07.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Dvory nad Žitavou počas konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022

Volebne okrsky a miestnosti 2022

Volebne -okrsky+miestnosti_2022.pdf (347.2 kB)


VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV
Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 začala 10. júna 2022 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 26. októbra 2022 o 23:59 h.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI DO 5000 OBYVATEĽOV

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:
V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur.
V obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.

Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidát musí započítať aj náklady na volebnú kampaň, ak tento kandiduje aj ako kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca miestneho zastupiteľstva, alebo poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
Ak kandidát vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zároveň kandiduje aj na funkciu predsedu samosprávneho kraja, sumy podľa § 6 ods. 1 zákona sa pre obe funkcie sčítajú a zároveň mu vzniká povinnosť viesť finančné prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom platobnom (tzv. transparentnom) účte.

Úhrada nákladov na volebnú kampaň
Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet, tzn. ani transparentný účet.
 
 

 

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť