Navigácia

Obsah

Späť

Stavebné povolenie na vodnú stavbu „ Dvory nad Žitavou – vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho“

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
stavebníkovi: Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
povoľuje
uskutočnenie líniovej vodnej stavby "Dvory nad Žitavou - vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho", navrhovanú na pozemkoch parc. č. reg. "C" - 1309/1, 1355/1, 1387/3, 1331, 1428, 1547, 1507, 1429/4 kat. územia Dvory nad Žitavou.

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť