Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 60 ods. 1 písm. r) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) v zmysle § 51d ods. 4 písm. a) zákona o lesoch na základe skutočnosti, že vlastníci lesných pozemkov uvedení v zozname vlastníkov lesných pozemkov v tomto rozhodnutí, nezabezpečili odborné hospodárenie v lesoch rozhodol takto:

Výrok

I. podľa § 51d ods. 6 písm. b) zákona o lesoch určuje správcu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO:36038351 (ďalej len „správca“) za obhospodarovateľa s povinnosťou zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch na lesných pozemkoch 333, 334a, 334b, 334c, 334d, 334e, 335, 336, IP 57, LC Komárno, v k. ú. Dvory nad Žitavou na parcelách: Porast JPRL ( parcela č. E-KN): JPRL 333 (E-KN 3644, 3645, 3959/2, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965/1, 3965/2, 3966/200, 3967, 3968, 3969, 3970/1, 3970/2, 3971, 3972, 3973, 3974/2, 3974/101, 3975, 3976/1, 3977/200, 3978, 3979, 3980/1, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3984/100, 3984/200, 3985, 3986, 3987/1, 3987/2, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 4031) JPRL 334a (E-KN 3351, 3352, 3353/2, 3354, 3645) JPRL 334b (E-KN 3645) JPRL 334c ( E-KN 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3645) JPRL 334d (E-KN 3645) JPRL 334e ( E-KN 3365, 3374, 3375, 3376/1, 3376/2, 3376/3, 3645) JPRL 335 (E-KN 3600, 3603, 3604, 3607, 3611, 3612, 3613, 3614/100, 3614/200, 3615/200, 3616, 3617/1, 3645) JPRL 336 (E-KN 3597/2, 3597/102, 3598/1, 3598/2, 3599/1, 3599/2, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605/1, 3605/2, 3606, 3608, 3609, 3610, 3611, 3645) IP 57 (E-KN 3645). Podľa §51d ods. 4 písm. a) zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak vlastník na základe výzvy nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch. Podľa § 51d ods. 12 zákona o lesoch správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je odo dňa doručenia tohto rozhodnutia povinný v poraste 333, 334a, 334b, 334c, 334d, 334e, 335, 336, IP57 na lesnom celku Komárno zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.

II. V zmysle § 51e ods. 1 zákona o lesoch je správca povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na tieto porasty. Správca rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich obhospodarovanie vedie obhospodarovateľ lesa alebo správca na osobitnom účte.

III. V zmysle § 51e ods. 2 zákona o lesoch vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi uhradiť náklady na obhospodarovanie týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z hospodárenia na nich. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi výšku spravidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti programu starostlivosti, alebo nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti. Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve vlastníka na úhradu pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.

IV. V zmysle § 51e ods. 3 zákona o lesoch ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa §51e ods. 2 zákona o lesoch, vznikne v prospech správcu, ktorý zabezpečuje osobitné obhospodarovanie lesa, záložné právo k dotknutým lesným pozemkom; záložné právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

V. V zmysle § 51e ods. 4 zákona o lesoch správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať alebo dať do výpožičky inej osobe; na prenájom a výpožičku sa primerane vzťahuje § 50 ods. 9 zákona o lesoch. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše nového obhospodarovateľa lesa v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že na lesnom pozemku je zabezpečované osobitné obhospodarovanie lesa.

VI. V zmysle § 51f zákona o lesoch osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného do evidencie lesných pozemkov podľa 4a ods. 9 písm. a) zákona o lesoch (t. j. rozhodnutím o návrhu na zápis iného obhospodarovateľa lesa); orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne po zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov zašle návrh na výmaz poznámky podľa § 51d ods. 7 zákona o lesoch z katastra nehnuteľností.

VII. Správny orgán ukladá povinnosť správcovi lesných pozemkov prostredníctvom odborného lesného hospodára v lehote do 60 dní od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa podľa § 51d ods. 10 zákona o lesoch (t.j. odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa) posúdiť stav lesných porastov dotknutých týmto rozhodnutím a predložiť správnemu orgánu výkazy lesnej hospodárskej evidencie so zaevidovaným stavom porastov pri prebratí do osobitného obhospodarovania lesa tak, aby zodpovedal skutočnému stavu v čase prebratia lesných pozemkov do osobitného obhospodarovania lesov.

Dokument na stiahnutie

 

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 14. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť