Navigácia

Obsah

Späť

Referendum 2023

ROZHODNUTIE

prezidentky Slovenskej republiky zo 4.novembra2022

o vyhlásení referenda

Podľa čl. 95ods. 1a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 v y h l a s u j e m

r e f e r e n d u m
 
a určujem
 
1. deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a  okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a  lehotu na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022.

Zuzana Čaputová
v.r.

Pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023 sú na území obce Dvory nad Žitavou utvorené volebné okrsky a určené volebné miestnosti :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volebný okrsok č.1                                 Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: ZŠ slovenská      Volebná miestnosť: ZŠ maďarská
Ulice:                                                          Ulice:
Agátová                                                      Bešeňovská cesta
J.Aranya                                                      Bešeňovská ulica
Branovská cesta                                       Furmanská
cesta Družby                                             Hviezdoslavova
J.Dózsu                                                       Jána Szabóa
nám.J.Dózsu                                              Krajná
Fajková                                                      Krivánska
Hlavná ulica                                              Kukučínova
Janka Kráľa                                                Ľ.Štúra
P.Jilemnického                                          Malá
Jókaiho                                                       Okružná
J.A.Komenského                                       Pod záhradami
Kováčska                                                   Sklenný vrch
Krivá                                                           Sládkovičova
Krížna                                                         Slávičia
Lastovičia                                                   Sokolská
Malá komárňanská                                  Stará
Mostná                                                        Železničná stanica
Spojová cesta                                             Žitavská
Pekárska
Za pekárňou
 
Volebný okrsok č.3                                    Volebný okrsok č.4
Volebná miestnosť: ZŠ slovenská          Volebná miestnosť: ZŠ maďarská
Ulice:                                                              Ulice:
Družstevná                                                    Attilu Józsefa
Hlavné námestie                                          Brezová
Hlboká cesta                                                 Dubová cesta
Krátka                                                            J.G.Tajovského
K.Mikszátha                                                  Kolťanská cesta
Mlynské námestie                                        I.Nový svet
Skautov                                                          II.Nový svet
Športová                                                        Petőfiho
Štadionová                                                    Ružová
Tabaková
Trstená
Tyršová
Veľká komárňanská
Záhradná
Žombék
a ďalší občania s trvalým pobytom
v obci Dvory nad Žitavou bez adresy!

 


 

              OBEC DVORY NAD ŽITAVOU

            O b e c n ý    ú r a d

                  Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou

                                           

     Obec Dvory nad Žitavou v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktoré sú nasledovné:

sekretariat@dvory.sk  alebo  evidencia@dvory.sk

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme alebo elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( t.j. do 29.12.2022).

Žiadosť musí obsahovať:

  • údaje o voličovi: meno a priezvisko,

rodné číslo,

adresu trvalého pobytu

  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací lístok.

      Dvory nad Žitavou, 21.11.2022

  Ing. Branislav Becík, PhD.

               starosta obce


 

Obecný úrad

Hlavné námestie 414/6

941 31  Dvory nad Žitavou

 

VEC        Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Meno:..............................................................

Priezvisko: ......................................................

Rodné číslo: ...................................................

Štátna príslušnosť: ..........................................

Adresa trvalého pobytu .....................................................................................................

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo, poštové smerovacie číslo)

žiadam

podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa koná na území SR v sobotu 21.01.2023.

*Hlasovací preukaz prosím zaslať na korešpodenčnú adresu:

Meno:..............................................................

Priezvisko: ......................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................................................................

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo, poštové smerovacie číslo)

*Splnomocňujem na prevzatie hlasovacieho preukazu:

Meno:..............................................................

Priezvisko: ......................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................................................................

Číslo OP .................................................................

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo, poštové smerovacie číslo)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi Mestu Nové Zámky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, uvedených v tomto podaní a to za účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov súvisiacich s vybavovaním predmetného podania. V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to ustanovuje všeobecne záväzný predpis alebo interný predpis prevádzkovateľa a za podmienok v ňom uvedených.

Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

        Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 citovaného zákona.

 

V .............................., dňa..............................

 

                                                                                     vlastnoručný podpis žiadateľa

*Nehodiace sa prečiarknuť

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.docx (14.8 kB)

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (593.01 kB)


      Obec Dvory nad Žitavou v súlade s § 208 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou, ktoré sú nasledovné:

sekretariat@dvory.sk  alebo  evidencia@dvory.sk

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr do 2.12.2022.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.

              Dvory nad Žitavou, 21.11.2022                

  Ing. Branislav Becík, PhD.
               starosta obce  
 

 Referendum

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je  zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV
Hlasovací preukaz
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu,
- adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
-obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovací lístok,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
***
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

Elektronická adresa

Obec Dvory nad Žitavou v súlade s § 201 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ktoré sú nasledovné:

sekretariat@dvory.sk  alebo  evidencia@dvory.sk

Oznámenie o delegovaní člena možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. 24.11.2022.

  Ing. Branislav Becík, PhD.
              starosta obce

Dvory nad Žitavou, 11.11.2022 

Elektronická adresa.pdf (146.11 kB)

 

 

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť