Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

25. novembra 2022 /piatok/ o 17,00 h

v kultúrnom dome vo Dvoroch nad Žitavou.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou pre volebné obdobie 2022 – 2026
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Určenie sobášiacich
 10. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
 11. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
 12. Záver

 

                                                                                                Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                          starosta obce

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť