Navigácia

Obsah

Späť

Povodňový plán záchranných prác obce Dvory nad Žitavou

Povodňový plán záchranných prác obce Dvory nad Žitavou
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie s Okresným úradom Nové Zámky, s OR HaZZ a so správcami vodných tokov v katastrálnom území obce.
 

Vyvesené: 26. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť