Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu “Dvory nad Žitavou“ – vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho - Verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že

navrhovateľ: Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

podal dňa: 31.05.2022

žiadosť o vydanie povolenia na líniovú vodnú stavbu "Dvory nad Žitavou - Vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho", navrhovanú na pozemkoch parc. č. reg. "C" - 1309/1, 1355/1, 1387/3, 1331, 1428, 1547, 1507, 1429/4 kat. územia Dvory nad Žitavou.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné  konanie.

 

Oznámenie o začatí konania-Lastovičia, Slávičia, Jókaiho.pdf (682.14 kB)

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť