Navigácia

Obsah

Späť

Oznam pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy

OZNAM

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, dáva do pozornosti nájomcom poľnohospodárskej pôdy v okrese Nové Zámky ustanovenia § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to:

v termíne do 31. januára 2022

poskytnúť

Okresnému úradu Nové Zámky, pozemkovému a lesnému odboru

Sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021 za každé katastrálne územie zvlášť.

K stanoveniu obvyklej výšky nájomného podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v platnom znení, nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie zvlášť na formulári uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky.

                                                                                        JUDr. Ladislav Černák, v. r.

                                                                                                    vedúci odboru

OZNAM_obvykle_najomne_2021.pdf (132.23 kB)

Vzor_formulara_sumarne_udaje_z_evidencie_najomneho.pdf (269.24 kB)

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť