Navigácia

Obsah

Späť

Dvory nad Žitavou – vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Komoča, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), posúdil ohlásenú drobnú stavbu na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1309/1, 1355/1, 1387/3, 1331, 1428, 1547, 1507, 1429/4 v katastrálnom území Dvory nad Žitavou, že je možné uskutočniť iba na základe stavebného povolenia, ktorú ohlásila

Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej len "stavebník"), v zastúpení starostom obce Ing. Branislavom Becíkom,

a na základe tohto preskúmania rozhodol v stavebnom konaní podľa § 62, § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhláška č. 453/2000 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é  p o v o l e n i e

na stavbu ,,Dvory nad Žitavou – vodovod a kanalizácia na ulici Lastovičia, Slávičia a Jókaiho" členenie stavby: SO 03 Vodovodné prípojky SO 04 Kanalizačné prípojky miesto stavby: Dvory nad Žitavou, ulica Lastovičia, Slávičia, Jókaiho (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C"KN parc. č. 1309/1, 1355/1, 1387/3, 1331, 1428, 1547, 1507, 1429/4 v katastrálnom území Dvory nad Žitavou (ďalej len „stavebný pozemok“) .

Stavebné povolenie- vodovod a kanalizácia-Lastovičia, Slávičia, Jókaiho.pdf (123.95 kB)

Vyvesené: 8. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť