Navigáció

Tartalom

Vissza

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

 

Bővebben az alábbi linken:  www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín


 

KÖZTÁRSASÁGIELNÖK-JELÖLTEK

 

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

    8.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

    9.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

  10.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

  11.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

  12.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

  13.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava


 Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

evidencia@dvory.sk

 

Podľa § 46 ods. 4 zákona môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať:

a)  údaje o voličovi: 

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené
  • štátna píslušnosť
  • názov obce, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu

b)  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

                                   


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Dvory nad Žitavou počas konania volieb prezidenta konaných dňa 16.03.2019 (2. kolo – 30.03.2019)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volebný okrsok č.1                                            Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť: ZŠ slovenská                 Volebná miestnosť: ZŠ maďarská

Ulice:                                                                     Ulice:

Agátová                                                                 Bešeňovská cesta

J.Aranya                                                                 Bešeňovská ulica

Branovská cesta                                                   Furmanská

cesta Družby                                                         Hviezdoslavova

J.Dózsu                                                                   Jána Szabóa

nám.J.Dózsu                                                          Krajná

Fajková                                                                   Krivánska

Hlavná ulica                                                           Kukučínova

Janka Kráľa                                                             Ľ.Štúra

P.Jilemnického                                                       Malá

Jókaiho                                                                    Okružná

J.A.Komenského                                                    Pod záhradami

Kováčska                                                                Sklenný vrch

Krivá                                                                        Sládkovičova

Krížna                                                                      Slávičia

Lastovičia                                                                Sokolská

Malá komárňanská                                               Stará

Mostná                                                                    Železničná stanica

Spojová cesta                                                         Žitavská

Pekárska

Za pekárňou

 

Volebný okrsok č.3                                           Volebný okrsok č.4

Volebná miestnosť: Kultúrny dom              Volebná miestnosť: Kultúrny dom

vchod A/veľká sála/                                         vchod B/malá sála/

Ulice:                                                                   Ulice:

Družstevná                                                         Attilu Józsefa

Hlavné námestie                                               Brezová

Hlboká cesta                                                      Dubová cesta

Krátka                                                                 J.G.Tajovského

K.Mikszátha                                                       Kolťanská cesta

Mlynské námestie                                            I.Nový svet

Skautov                                                              II.Nový svet

Športová                                                            Petőfiho

Štadionová                                                        Ružová

Tabaková       

Trstená           

Tyršová

Veľká komárňanská

Záhradná

Žombék

a ďalší občania s trvalým pobytom

v obci Dvory nad Žitavou bez adresy!


Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

sekretariat@dvory.sk


V/5

Obec

1)

Volebný okrsok č.

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O TRVALOM POBYTE V CUDZINE

Meno:

 

Priezvisko:

 

Rodné číslo (dátum narodenia2)):

 

Číslo slovenského cestovného dokladu:

 

Adresa trvalého pobytu v cudzine (štát, obec, ulica a číslo domu):

 

     

čestne vyhlasujem, že nemám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

V

 

 

 

Dátum:

 

 

 

         

______________________________                                               podpis voliča

1)   Uvedie sa názov obce, v ktorej volič hlasuje.

2)   Uvedie sa, ak rodné číslo nebolo pridelené.

 

Dokument na stiahnutie TU

Kifüggesztve: 21. 2. 2019

Levétel dátuma: 30. 3. 2019

Vissza