Vývesná tabuľa

Oznámenie o začati správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začati správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené: 13. 02. 2018


 

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou v roku 2018

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou v roku 2018

Formulár žiadosti o finančný príspevok v roku 2018

Zverejnená: 30. 11. 2017


 

Návrh VZN:

Návrh VZN č. /2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Návrh VZN č. /2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov

Zverejnený: 28. 11. 2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Dvory nad Žitavou, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu I. etapa.“

Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Dvory nad Žitavou

Sídlo organizácie: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

IČO: 00308897

DIČ: 2021060701

IČ DPH: nie je platcom DPH

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Nové Zámky, č. ú. SK27 0200 0000 0001 7022 1172

Tel: + 421 / 035 6484 079

Adresa hlavnej stránky verejného obstáraveteľa (URL): http://www.dvory.sk

Kontaktné miesto: Obecný úrad

Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

v čase od 08.00 do 15.30 hod.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Peter Ágh, prednosta obecného úradu

E-mail: sekretariat@dvory.sk, prednosta@dvory.sk

 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obecného rozhlasu výstražným signálom. I.etapa. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny ústredne. Rekonštruovaná časť musí byť napojiteľná na existujúci vyrozumievací modul so zosilovačom. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky, množstva a rozsahu dodávaných materiálov a realizovaných prác sú uvedené v Návrhu na plnenie kritérií, ktrorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Ústredňa musí spĺňať: – viď príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

– napojenie na drôtový rozhlas

Miesto dodania: Obec Dvory nad Žitavou, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

Lehota dodania: od 10. 3. 2016 – 31. 5. 2016

Predpokladaná hodnota zákazky: 19.505,00 eur bez DPH

Druh zákazky: zákazka na dodávku tovarov a služieb

Kód CPV: Hlavný predmet, Hlavný slovník:

32330000-5 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

51310000-8 Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a video zariadení

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb.

Podmienky účasti: Uchádzač musí predložiť nasledovné dokumenty:

  1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písmeno f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 písmeno e) alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 4 a ods. 5 zákona č.25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu: a) doklad o oprávnení poskytovať tovar alebo službu, ktorá je predmetom zákazky.
  2. Cenovú ponuku na predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného opisu predmetu zákazky. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Predmet zákazky bude realizovaný tiež v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme – listinná forma, uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení. Potvrdenia, vyhlásenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch. musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. V prípade, ak viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou ponúkanou cenou, ktorá bude najnižšia, budú uchádzači vyzvaní k predloženiu zoznamu skúseností v predmete zákazky spolu s finančnou alokáciou pre predmet zákazky. Vybraný bude uchádzač, ktorý poskytol služby predmetu zákazky s väčšou alokáciou finančných prostriedkov.

Predloženie ponuky:

Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou, osobne alebo mailom na adresu: Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou v zalepenej a označenej obálke „OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia obecného rozhlasu I. etapa NEOTVÁRAŤ!“, ako aj s obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 5.2.2016, do 10.00 hod.

Ponuky doručené po tejto lehote budú uchádzačom vrátené neotvorené.

Uchádzač je svojou poukou viazaný do 9.3.2016. Ponuky zostávajú platné počas viazanosti ponúk.

E-mailová adresa: sekretariat@dvory.sk, prednosta@dvory.sk

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

Predmet mailu:

„OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia obecného rozhlasu I. Etapa – CENOVÁ PONUKA!“

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za poskytnutie tovaru a služieb v EUR s DPH.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  • Navrovaná zmluvná cena bez DPH
  • Výška DPH /ak nie je platcom DPH uvedie 0,00 EUR DPH/ a upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť
  • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Kritéria na vypracovanie cenovej ponuky:

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní a sprevádzkovaní tovaru a služby na základe predložených faktúr a súpisu zrealizovaných prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom.Lehota splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ zálohy ani preddavky neposkytuje.

Dôležité informácie:

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, ktorá bude platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná deň po zverejnení na webovom sídle obce Dvory nad Žitavou. Úspešný uchádzač doručí do sídla verejného obstarávateľa aktualizovaný, konateľom spoločnosti podpísaný návrh zmluvy o dielo spolu s aktualizovaním návrhu cenovej ponuky ceny zmluvy so zohľadnením výsledkov verejného obstarávania a to v listinnej forme.

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie predmetu obstarávania, s termínom 25.1.2016 o 8.30 hod., na adrese verejného obstarávateľa a oboznámiť sa so všetkými okolnosťami v danom projekte z dôvodu spracovania ponuky.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.9 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk zaslaním zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk, poštou na adresu, ktorú uviedli v podkladoch k výzve pre verejné obstarávanie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 5.2.2016 o 14:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. Verejný obstarávateľ vykoná vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezakúpiť predmet zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena ponuky prekročila finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.

Verejný obstarávateť si vyhradzuje právo jednať o úpravách textu zmluvy o dielo a upresniť jej konečné znenie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 46 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú jko súčasť dokumentácie o súťaži verejného obstarávateľa.

 

Dvory nad Žitavou, 15 január 2016

 

 

Ing. Branislav Becík, PhD.

starosta obce

 

Prílohy výzvy: 1 Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka

Príloha č. 1

Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia obecného rozhlasu I. etapa CENOVÁ PONUKA!“

 

Návrh na plnenie kritérií:

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvory nad Žitavou,

Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia obecného rozhlasu I. etapa.

Názov, alebo obchodné meno uchádzača: …………………………………………………………

Sídlo uchádzača: ………………………………………………………………………………………

IČO uchádzača:

Predmet zákazky:

 

Názov

MJ

Počet

Cena za MJ

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s 20% DPH

1.

Vysielacie a riadiace pracovisko

 

 

 

 

 

 

1.1.

Vysielacia anténa všesmerová kompletná zostava

ks

1

       

1.2.

Vysielač vf. signálu

ks

1

       

1.3.

Vysielacia ústredňa – riadiaca jednotka

ks

1

       

1.4.

Modul digitálnej predvolby príjmu

ks

1

       

1.5.

Modul riadenia

ks

1

       

1.6.

Dynamický mikrofón s 5m prívodnou šnúrou

ks

1

       

1.7.

Stojan pod mikrofón s nastavením uhla náklonu

ks

1

       

 

Celkovo

 

 

 

     

2.

Prijímacie bezdrôtové hlásiče

 

 

       

2.1.

Bezdrôtový hlásič vrátene zálohovnia a automatického dobíjania

ks

21

       

2.2.

Tlakové reproduktory – nízkoimpedančné, 106 dB – komplet

komplet

21

 

 

 

 

2.3.

Anténa smerová prijímacia – kompletná zostava

ks

21

 

 

 

 

2.4.

Montážny materiál

komplet

21

 

 

 

 

 

Celkovo

 

 

 

     

3.

Montážne práce a iné

 

 

       

3.1.

Montážne práce na riadiacej ústredni

komplet

1

       

3.2.

Montážne práce na 1 ks bezdrôtového hlásiča

ks

21

 

 

 

 

3.3.

Napojenie na 100V

ks

1

 

 

 

 

3.4.

Montážny materiál, oživenie, odladenie

komplet

1

 

 

 

 

 

Celkovo

 

 

 

     

4.

PC verzia

 

 

 

     

4.1.

PC zostava

 

1

       

4.2.

SW

 

1

       

 

Celkovo

 

 

 

     

 

Cena celkom

 

 

 

     

 

Cena za poskytnutie služieb obsahuje všetky náklady uchádzača.

Vypracoval:

Dňa: …………………………….

. Meno, Priezvisko

Pečiatka a podpis uchádzača

Zverejnená: 15. 01. 2016

 


 

VÝZVA NA PRIAME ROKOVACIE KONANIE

Odborný autorský dohľad

Výzva priame rokovacie konanie OAD


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Predmet zákazky: Výkon technického dozoru k realizácii stavby “Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou”

Výzva na PCP Výkon TDI Dobudovanie kanalizácie a intenz. ČOV v


 

Súhrnná správa o zákazkách

za I. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách I.Q.2016


 

Oznámenie

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Oznámenie ZAD – Rekonštrukcia maštale pre HD


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Prieskum trhu Rozsirenie dom smutku


 

Oznámenie

o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Oznam1

Oznam2

Oznam3


 

Zverejnenie zámerov na priamy odpredaj nehnuteľného majetku
Obce Dvory nad Žitavou

podľa §5a zákona 211/2000 Z.z. a ods. 5 §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou budú prerokované žiadosti týkajúce sa prevodu vlastníctva nižšie uvedených nehnuteľností:

1. Geometrickým plánom č. 104/2014 vytvorený diel č. 7 o výmere 64m2 vyčlenený z E KN parc. č. 1441/961 a pričlenený k C KN parc. č. 446/1 v katastrálnom území Dvory nad Žitavou vo vlastníctve žiadateľa – ide o preschválenie Uznesenia č. 109/16062011 – pozemok doplnkového charakteru.
2. Geometrickým plánom č. 73/2014 vytvorená C KN parc. č. 73/2014 o výmere 30m2 –zarovnanie hraníc pozemku. Ide o doplnenie uznesenia 451/09092014.
3. Návrh na priamy predaj parc. č. 1529 o výmere 184m2 – zastavané plochy a nádvoria – ulička medzi rodinnými domami J. Aranya 32 a 34 do podielového spoluvlastníctva po rozdelení parcely geometrickým plánom.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v rovnakom diele / po ¼ pre každého spoluvlastníka/ – jedná sa o majetkoprávne vyporiadanie pozemkov na ul. L. Štúra podľa priloženého GP, kde sa z parc. č. 1441/601 odčleňuje diel 1 o výmere 36m2 a pričleňuje sa k parc. č. 4167/1 a diel 2 o výmere 25m2 sapričleňuje k parc. č. 4167/2.
5. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania žiadatelia žiadajú o odkúpenie geometrickým plánom GP131/2014 vytvoreného diela č. 1 o výmere 21m2, ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4181 a je vytvorená z E parc. č. 1441/401 vo výlučnom vlastníctva obce.

Vo Dvoroch nad Žitavou, 31. marca 2015
Ing. Branislav Becík, PhD.


 

Zverejnenie zámerov na odpredaj nehnuteľností
Obce Dvory nad Žitavou

1/ Peter Baka, Furmanská 12, 941 31 Dvory nad Žitavou
Žiada o odpredaj obecného pozemku – miestnej komunikácie označenej žiadateľom ako obecná cesta C KN parc.č.4507 o výmere 228m2 zast. plochy a nádvoria. Žiadosť bola podaná na OcÚ 1. 8. 2014 s tým, že obecné zastupiteľstvo rozhodovanie odročilo do vykonania tvaromiestnej ohliadky príslušnou odbornou komisiou. Žiadateľ svoj návrh odôvodnil s tým, že na predmetnom pozemku sa vytvárajú divoké skládky, pozemok je neupravený a zarastený burinou čo nepriaznivo vplýva na kvalitu životného prostredia bezprostredného okolia. Žiadateľ z obidvoch strán prístupovej komunikácie vlastní priľahlé nehnuteľnosti, a to parc. CKN č. 4503, 4504, 4505, 4506, 4562, 4565, 4564 a 4563, ktoré sú vedené na LV 345. Žiadateľ sa ponúkol na vlastné náklady vyčistiť pozemok a ako kompenzáciu svojich nákladov navrhol určiť nižšiu kúpnu cenu ako 10.-€/m2.

Komisia majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia
priamo v teréne konštatovala, že sa jedná o pozemok s priamym vstupom zo strany Bešeňovskej cesty. Pri vstupe pozemok má šírku cca 5,5m a pri výstupe šírku 4,5m, čím spĺňa predpísané technické parametre pre komunikáciu. Cez tento pozemok je možné sprístupniť ľanové polia v súkromnom vlastníctve viacerých osôb. Podľa postrehu členov komisie v prípade povodní je to v danej loklalite jediná možná cesta odvodnenia zaplavených oblastí. Pozemok je t.č. oplotený pletivom, v súčasnosti vyčistený. Z obidvoch strán na pozemkoch žiadateľa sú umiestnené drobné stavby na chov hospodárskych zvierat.

Komisia majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia
n e o d p o r ú č a odpredaj pozemku C KN parc.č.4507 o výmere 228m2 zast. plochy a nádvoria nachádzajúca sa na Bešeňovskej ceste v k. ú. Dvory nad Žitavou z nasledovných dôvodov:

Pozemok svojou výmerou nespĺňa doplnkový charakter , čo by mohlo obecné zastupiteľstvo zohľadniť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e/zák. č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení.
Pozemok tak vo verejnom záujme /jediná možná cesta odvodu vody v prípade živelnej pohromy/ ako aj v záujme viacerých súkromných vlastníkov ľanových polí je nevyhnutné ponechať vo vlastníctve obce.

2/ Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenová 6 810 01 Bratislava, IČO 36361518
V rámci realizácie výstavby stavby „NZ Dvory nad Žitavou, VNK,TS,NNK,NNV“ a v súvislosti s ukladaním elektrického káblového vedenia na Kolťanskej ceste spoločnosť žiada o odpredaj cca 25m2 z pozemku CKN parc. č. 693 o celkovej výmere 278m2 po zameraní geometrickým plánom pre účely výstavby trafostanice podľa priloženej technickej dokumentácie za navrhovanú kúpnu cenu 25.-€/m2.

Komisia majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia odporúča priamy predaj časti pozemku o výmere cca 25 m2 z CKN parc.č. 693 v prospech žiadateľa za cenu 25.-€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na predmetnom pozemku bude umiestnená trafostanica, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.

3/ Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenová 6 810 01 Bratislava, IČO 36361518
V rámci realizácie výstavby stavby „NZ Dvory nad Žitavou, VNK, TS, NNK, NNV“ a v súvislosti s ukladaním elektrického káblového vedenia na Kolťanskej ceste spoločnosť žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o následné zriadenie vecného bremena spočívajúceho v umiestnení elektrických zariadení a rozvodov, ktoré boli realizované v rámci stavby „NZ Dvory nad Žitavou, VNK, TS, NNK, NNV“ na pozemkoch nachádzajúcich sa vo Dvoroch nad Žitavou, kat. územie Dvory nad Žitavou, vedených na Okresný úrad Nové Zámky, Katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Dvory nad Žitavou na LV č. 1 ako C KN parc.č. 335/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 243m2, C KN parc.č. 371 zast. plochy a nádvoria o výmere 3545m2, C KN parc.754/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 355m2, C KN parc.735 zast. plochy a nádvoria o výmere 2638m2, C KN parc.č. 755 zast. plochy a nádvoria o výmere 363m2 a neknihovaná E KN parc.č. 1029 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518. Vecné bremeno sa zriadi za jednorazovú odplatu 8.-€/m2.

Komisia majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po zameraní geometrickým plánom uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecných bremien spočívajúcich v umiestnení elektrických zariadení a rozvodov, ktoré boli realizované v rámci stavby „NZ Dvory nad Žitavou, VNK, TS, NNK, NNV“ na pozemkoch C KN parc. č. 335/1, parc. 371, parc. 754/1 , parc. 735, parc. č. 755 a neknihovanú E KN parc. č. 1029 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518.

Komisia v oboch prípadoch navrhuje akceptovať ZSE Distribúciou a.s. ponúkanú cenu ako cenu v mieste obvyklú.

 

4/ Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluves Hold s.r.o. na obecné nájomné byty schválenej Uznesením č. 419/28042014.

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve „Malorozmerné byty“ zo dňa 12. 5. 2014

Dodatkom sa upresňujú výmery pozemkov po zameraní geometrickým plánom a podľa presnej výmery boli prepočítané ceny jednotlivých bytov, v súhrne obstarávacia cena za 8 bytov predstavuje 233 959.-€. Z dôvodu určitých technických prekážok sa termín dokončenia výstavby dohoduje na 06/2015.

Komisia majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený Dodatok bez pripomienok

5/ Návrh na doplnenie Uznesenia č. 419/28042014:

Pôvodné znenie: Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou
schvaľuje
1) investičný zámer obce, realizovať kúpu novostavby – Malorozmerné byty-8 b. j. Dvory nad Žitavou nižšieho štandardu na účely nájomného bývania od stavebnej firmy HOLD spol. s.r.o., Svornosti 70, 940 70 Nové Zámky na základe kúpnopredajnej zmluvy. Novostavba – Malorozmerné byty – 8 b. j. Dvory nad Žitavou nižšieho štandardu je realizovaná v katastrálnom území obce Dvory nad Žitavou, na pozemku parc. číslo 3413 o výmere 956 m2, postavených v roku 2014.

2) spôsob financovania kúpy novostavby nájomných bytov nižšieho štandardu prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 70%, spolu s 30% úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Technická vybavenosť k nájomným bytom je financovaná z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vlastných zdrojov obce

3) predloženie žiadosti o poskytnutie úveru na kúpu bytov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

4) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu bytov pre účely nájomného bývania z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

5) zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou nehnuteľnosťou na základe vypracovania aktuálneho znaleckého posudku

6) so zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania po odkúpení stavby – Malorozmerné byty – 8 b. j. Dvory nad Žitavou nižšieho štandardu pre nájomné účely k tejto stavbe.

7) každoročne vyčleňovať v rozpočte obce Dvory nad Žitavou finančné prostriedky na splácanie úveru ako aj úrokov z úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.

8) zachovať charakter nájomných bytov počas trvania zmluvného vzťahu avšak najmenej po dobu 30 rokov.

9) súhlasí so schválením záväzku obce dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia osobitného predpisu ( §22 zákona č. 443/2010 Z.z.)

Poznámka: Odkúpenie nehnuteľnosti sa má realizovať najprv podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnou zmluvou. V preschvaľovanom Uznesení v bode 1/ sa doplňuje forma predaja/kúpy, ostatné ustanovenia Uznesenia ostávajú nezmenené


6/ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti
Za účelom zriadenia prevádzkarne obecného podniku služieb – OBP, s. r.o. sa navrhuje odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Dvory nad Žitavou stavby – stavebného komplexu so súp. č. 2004 na CKN parc. č. 2510 a C KN parc. č. 2510 zast. plochy a nádvoria o výmere 1580 m2 vedených na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV č. 3010 ako výlučné vlastníctvo Róberta Dikana, Veľká Komárňanská 941 31 Dvory nad Žitavou za kúpnu cenu 130 000.-€ za podmienky, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny bude vymazané záložné právo v časti „C“ – Ťarchy v prospech Slovenskej sporiteľni a. s. – V 4870/2008


7/ Dušan Lakatoš nar. 24. 02. 1968 a manž. Tímea rod. Bariová nar. 15. 05. 1973
spoločne bytom Dvory nad Žitavou Malá Komárňanská 1128/41 Žiadajú o odkúpenie domovej nehnuteľnosti so súp. č. 922 na poz. C KN parc. na ul. Krivá č. 14 vo Dvoroch nad Žitavou, ktorá je vedená na Okresnom úrade Nové Zámky Katastrálneho odboru na LV 1962 ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou. Menovaní užívajú predmetnú nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy od 1. 10. 2014, nájomné je 30.-€/mes. Menovaní majú nedoplatky na daniach a komunálnom odpade v celkovej výške 431,15€ z čoho 326,15€ je predmetom núteného výkonu rozhodnutia, zatiaľ exekúcia nebola ani čiastočne úspešná.

Počasie
26
ŠTV PIA SO NED
18
16
22
26
Dnes má meniny Marek.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close