Rokovací poriadok zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva nájdete tu:

Rokovací poriadok zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schválilo  pre územie Obce Dvory nad Žitavou Štatút obce Dvory nad Žitavou/ § 6 Obecné zastupiteľstvo:

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou je zastupiteľský zbor obce Dvory nad Žitavou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dvory nad Žitavou na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou má 12 poslancov.
 3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Dvory nad Žitavou, pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.
 4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.
 5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dvoroch nad Žitavou.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm k), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schválilo  pre územie Obce Dvory nad Žitavou Štatút obce Dvory nad Žitavou/ § 13 Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou:

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby poslancov určuje osobitný právny predpis. V obci Dvory nad Žitavou je 12 poslancov.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 5. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
 6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 

 

 

Počasie
26
ŠTV PIA SO NED
18
16
22
26
Dnes má meniny Marek.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close