dane2016
Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018

 

Obec Dvory nad Žitavou ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 podáva v termíne do 31. januára 2018

  • daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností v roku 2017
  • daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého nastali zmeny v druhu alebo vo výmere nehnuteľností v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého v roku 2017 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné búracie povolenie.

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva. V prípade spoluvlastníkov podávajú daňovníci priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie jeden z nich. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Zároveň  upozorňujeme obyvateľov obce, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením vzniká daňová povinnosť dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou vzniká daňová povinnosť taktiež prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe osvedčenia o priebehu dražby.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, si môže daňovník prevziať spolu s poučením na ich vyplnenie na Obecnom úrade v Dvoroch nad Žitavou, v kancelárii č. dverí 1 na prízemí. Tlačivo si môžete stiahnuť aj tu:

Tlacivo PRIZNANIE k dani platne od 1.1.2015

Poucenie_na_vyplnenie_priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania

 

Komentáre

Počasie
2
NED PON UT STR
-5
-5
-10
-10
Dnes má meniny Matej .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close