dane2016
Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017

 

Obec Dvory nad Žitavou ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 podáva v termíne do 31. januára 2017

  • daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností v roku 2016
  • daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2016,
  • daňovník, u ktorého nastali zmeny vo výmere nehnuteľností v roku 2016,
  • daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2016,
  • daňovník, u ktorého v roku 2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva.

Zároveň  upozorňujeme obyvateľov obce, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely č. 268/2014 Z. z. Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platnej od 15. 10. 2014 nastala nasledovná zmena:

– pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, si môže daňovník prevziať spolu s poučením na ich vyplnenie na Obecnom úrade v Dvoroch nad Žitavou, v kancelárii č. dverí 1 na prízemí. Tlačivo si môžete stiahnuť aj tu:

Tlacivo PRIZNANIE k dani platne od 1.1.2015

Poucenie_na_vyplnenie_priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania

 

Komentáre

Počasie
6
SO NED PON UT
7
5
6
5
Dnes má meniny Emília .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close